Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Används när du håller med någon annans synpunkt
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Används när du håller med någon annans synpunkt
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... की तुलना मे, ... ... है.
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
... giống với... ở chỗ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
... và... khác nhau ở chỗ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

मेरा मानना है कि...
Tôi cho rằng...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
मुझे लगता है कि...
Tôi thấy rằng...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
मेरी राय है कि...
Cá nhân tôi cho rằng...
Används för att ge en personlig åsikt
मेरे दृष्टिकोण से
Theo quan điểm của tôi...
Används för att ge en personlig åsikt
मेरा मानना है कि
Tôi mang quan điểm rằng...
Används för att ge en personlig åsikt
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Används då man vill lista många skäl för något
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
यह सच है कि..., लेकिन...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
यह सच है कि..., लेकिन...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
इसके विपरीत
Trái lại,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
एक तरफ से...
Một mặt,...
Används för att införa ena sidan av ett argument
दूसरी तरफ से
Mặt khác,...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
इन... के होते हुए भी...
Mặc dù...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
इन... के होते हुए भी...
Mặc dù/Bất chấp...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
वैसे...
Nhân tiện/Nhân thể...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
इसके अतिरिक्त...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå