Italienska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Används när du håller med någon annans synpunkt
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Används när du håller med någon annans synpunkt
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Si può comprendere il punto di vista di...
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
A differenza di..., ... mostra...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... की तुलना मे, ... ... है.
In contrasto con..., .... è...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
... è simile a ... in quanto entrambi...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
... e... differiscono in termini di...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

मेरा मानना है कि...
Si potrebbe dunque affermare che...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
मुझे लगता है कि...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
मेरी राय है कि...
Secondo il mio punto di vista...
Används för att ge en personlig åsikt
मेरे दृष्टिकोण से
Da una prospettiva prettamente personale...
Används för att ge en personlig åsikt
मेरा मानना है कि
Sono dell'idea che...
Används för att ge en personlig åsikt
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Används då man vill lista många skäl för något
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Spostando l'attenzione verso...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
यह सच है कि..., लेकिन...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
यह सच है कि..., लेकिन...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
इसके विपरीत
Al contrario...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
एक तरफ से...
Da un lato...
Används för att införa ena sidan av ett argument
दूसरी तरफ से
Dall'altro...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
इन... के होते हुए भी...
A dispetto di...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
इन... के होते हुए भी...
Nonostante si ritenga che...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Scientificamente/Storicamente...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
वैसे...
A tal proposito...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
इसके अतिरिक्त...
Inoltre...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå