Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
... na rozdíl od... je/jsou...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
... a... se liší, pokud jde o...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
První... na rozdíl od druhého...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Θα μπορούσα να πω ότι...
Řekla bych, že...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Μου φαίνεται ότι...
Zdá se mi, že...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Κατά την γνώμη μου...
Podle mého názoru...
Används för att ge en personlig åsikt
Κατά την δική μου άποψη...
Z mého pohledu...
Används för att ge en personlig åsikt
Είμαι της γνώμης ότι...
Jsem toho názoru, že...
Används för att ge en personlig åsikt
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Används då man vill lista många skäl för något
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Βεβαίως..., αλλά...
Nelze popřít, že..., ale ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Αντιθέτως, ...
Naopak/Naproti očekávání...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Από τη μία...
Na jedné straně...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Από την άλλη...
Na druhé straně...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Παρόλο που...
Navzdory...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Παρά το γεγονός ότι...
Navzdory tomu, že...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Vědecky/Historicky vzato...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Παρεμπιπτόντως...
Mimochodem...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Επιπροσθέτως...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå