Ryska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Согласие
Används när du håller med någon annans synpunkt
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Я понимаю его/ее точку зрения.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Я полностью согласен, что...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Я совершенно не соголасен с...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
И наоборот, ... показывает...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
В отличие от...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
... и ... различаются в понимании ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Первое...., второе, напротив, ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Θα μπορούσα να πω ότι...
Я бы предположил, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Μου φαίνεται ότι...
Мне кажется, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Κατά την γνώμη μου...
Я считаю, что...
Används för att ge en personlig åsikt
Κατά την δική μου άποψη...
По моему мнению...
Används för att ge en personlig åsikt
Είμαι της γνώμης ότι...
Я придерживаюсь мнения, что...
Används för att ge en personlig åsikt
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Används då man vill lista många skäl för något
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Я полагаю, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Нельзя не заметить, что ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Βεβαίως..., αλλά...
Согласен.., но...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Согласен,... , и тем неменее
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Αντιθέτως, ...
Напротив,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Από τη μία...
С одной стороны
Används för att införa ena sidan av ett argument
Από την άλλη...
С другой стороны...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Παρόλο που...
Несмотря на
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Παρά το γεγονός ότι...
Хотя...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Говоря научным языком...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Παρεμπιπτόντως...
Между прочим...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Επιπροσθέτως...
Более того...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå