Rumänska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Înţeleg punctul său de vedere.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Sunt în totalitate de acord că...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Mă opun total ideii conform căreia...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Θα μπορούσα να πω ότι...
Aş putea spune că...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Μου φαίνεται ότι...
Impresia mea este că...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Κατά την γνώμη μου...
După părerea mea,...
Används för att ge en personlig åsikt
Κατά την δική μου άποψη...
Din punctul meu de vedere...
Används för att ge en personlig åsikt
Είμαι της γνώμης ότι...
Sunt de părere că...
Används för att ge en personlig åsikt
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Används då man vill lista många skäl för något
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Convingerea mea este că... deoarece...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Βεβαίως..., αλλά...
Admitem faptul că..., dar...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Se admite faptul că..., însă...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Αντιθέτως, ...
Din contră,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Από τη μία...
Pe de o parte...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Από την άλλη...
Pe de altă parte...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Παρόλο που...
Contrar...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Παρά το γεγονός ότι...
În ciuda faptului că...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Παρεμπιπτόντως...
Întâmplător...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Επιπροσθέτως...
Mai mult decât atât...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå