Polska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
W pełni się zgadzam z...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
....i...rożnią się pod względem...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Θα μπορούσα να πω ότι...
Powiedziałbym, że...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Μου φαίνεται ότι...
Wydaje mi się, że...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Κατά την γνώμη μου...
Moim zdaniem...
Används för att ge en personlig åsikt
Κατά την δική μου άποψη...
Z mojego punktu widzenia...
Används för att ge en personlig åsikt
Είμαι της γνώμης ότι...
Jestem zdania, że...
Används för att ge en personlig åsikt
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Används då man vill lista många skäl för något
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Βεβαίως..., αλλά...
Wprawdzie..., ale...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Αντιθέτως, ...
Przeciwnie, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Από τη μία...
Z jednej strony...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Από την άλλη...
Z drugiej strony...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Παρόλο που...
Pomimo/Wbrew...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Παρά το γεγονός ότι...
Pomimo faktu, że...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Παρεμπιπτόντως...
Nawiasem mówiąc, ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Επιπροσθέτως...
Ponadto...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå