Italienska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Si può comprendere il punto di vista di...
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
A differenza di..., ... mostra...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
In contrasto con..., .... è...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
... e... differiscono in termini di...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Θα μπορούσα να πω ότι...
Si potrebbe dunque affermare che...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Μου φαίνεται ότι...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Κατά την γνώμη μου...
Secondo il mio punto di vista...
Används för att ge en personlig åsikt
Κατά την δική μου άποψη...
Da una prospettiva prettamente personale...
Används för att ge en personlig åsikt
Είμαι της γνώμης ότι...
Sono dell'idea che...
Används för att ge en personlig åsikt
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Används då man vill lista många skäl för något
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Spostando l'attenzione verso...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Βεβαίως..., αλλά...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Αντιθέτως, ...
Al contrario...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Από τη μία...
Da un lato...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Από την άλλη...
Dall'altro...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Παρόλο που...
A dispetto di...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Παρά το γεγονός ότι...
Nonostante si ritenga che...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Scientificamente/Storicamente...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Παρεμπιπτόντως...
A tal proposito...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Επιπροσθέτως...
Inoltre...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå