Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Används när du håller med någon annans synpunkt
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Je comprends son point de vue.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Je suis entièrement d'accord que...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Je cautionne entièrement l'idée que...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...and... sont similaires/différents au regard de...
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En opposition avec..., ...montre...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
..., par contraste avec..., est/sont...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...est similaire à... en ce qui concerne...
... giống với... ở chỗ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...et... diffèrent en termes de...
... và... khác nhau ở chỗ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Le premier..., a contrario, le second...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Je dirais que...
Tôi cho rằng...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Il me semble que...
Tôi thấy rằng...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
À mon sens...
Cá nhân tôi cho rằng...
Används för att ge en personlig åsikt
Selon mon point de vue...
Theo quan điểm của tôi...
Används för att ge en personlig åsikt
Je suis d'opinion que...
Tôi mang quan điểm rằng...
Används för att ge en personlig åsikt
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Används då man vill lista många skäl för något
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
De l'avis général..., mais...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Il va de soi que..., cependant...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Au contraire, ...
Trái lại,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
D'un coté...
Một mặt,...
Används för att införa ena sidan av ett argument
D'un autre côté...
Mặt khác,...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
En dépit de...
Mặc dù...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
En dépit du fait que...
Mặc dù/Bất chấp...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
À propos de...
Nhân tiện/Nhân thể...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
En outre...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå