Ryska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Согласие
Används när du håller med någon annans synpunkt
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Je comprends son point de vue.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Je suis entièrement d'accord que...
Я полностью согласен, что...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Je cautionne entièrement l'idée que...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Я совершенно не соголасен с...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...and... sont similaires/différents au regard de...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En opposition avec..., ...montre...
И наоборот, ... показывает...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
..., par contraste avec..., est/sont...
В отличие от...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...est similaire à... en ce qui concerne...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...et... diffèrent en termes de...
... и ... различаются в понимании ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Le premier..., a contrario, le second...
Первое...., второе, напротив, ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Je dirais que...
Я бы предположил, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Il me semble que...
Мне кажется, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
À mon sens...
Я считаю, что...
Används för att ge en personlig åsikt
Selon mon point de vue...
По моему мнению...
Används för att ge en personlig åsikt
Je suis d'opinion que...
Я придерживаюсь мнения, что...
Används för att ge en personlig åsikt
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Används då man vill lista många skäl för något
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Я полагаю, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Нельзя не заметить, что ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
De l'avis général..., mais...
Согласен.., но...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Il va de soi que..., cependant...
Согласен,... , и тем неменее
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Au contraire, ...
Напротив,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
D'un coté...
С одной стороны
Används för att införa ena sidan av ett argument
D'un autre côté...
С другой стороны...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
En dépit de...
Несмотря на
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
En dépit du fait que...
Хотя...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Говоря научным языком...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
À propos de...
Между прочим...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
En outre...
Более того...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå