Kinesiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
一般来说,我同意...,因为...
Används när du håller med någon annans synpunkt
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
人们较倾向于同意...,因为...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Je comprends son point de vue.
我能理解他/她的观点。
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Je suis entièrement d'accord que...
我完全同意...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Je cautionne entièrement l'idée que...
我完全赞同...的观点。
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
总的来说,我不同意...,因为...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
人们较倾向于不同意...,因为...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
我强烈不同意...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Je suis fermement opposé à l'idée que...
我坚决反对...的观点
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...and... sont similaires/différents au regard de...
就...方面,...和...相似/不同
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En opposition avec..., ...montre...
和...比,...表明...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
..., par contraste avec..., est/sont...
对比...,...是...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...est similaire à... en ce qui concerne...
在...方面,...和...是相似的
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...et... diffèrent en termes de...
在...方面,...和...不同
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Le premier..., a contrario, le second...
第一...,与此对比,第二...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
...和...的一个不同点是...,而...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Je dirais que...
我想说的是...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Il me semble que...
对我来说,它像是...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
À mon sens...
在我看来...
Används för att ge en personlig åsikt
Selon mon point de vue...
我认为...
Används för att ge en personlig åsikt
Je suis d'opinion que...
我的观点是...
Används för att ge en personlig åsikt
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Används då man vill lista många skäl för något
Je suis persuadé intimement que... parce que...
我相信...,因为...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
现在让我们分析/转到/研究...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
De l'avis général..., mais...
诚然...,但是...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
...是对的,但是事实上...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Il va de soi que..., cependant...
诚然...,但是...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Au contraire, ...
相反...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
D'un coté...
一方面...
Används för att införa ena sidan av ett argument
D'un autre côté...
另一方面...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
En dépit de...
尽管...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
En dépit du fait que...
尽管...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientifiquement/Historiquement parlant...
从科学/历史角度讲...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
À propos de...
附带说一句...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
En outre...
此外...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå