Finska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Används när du håller med någon annans synpunkt
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Je comprends son point de vue.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Je suis entièrement d'accord que...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Je cautionne entièrement l'idée que...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...and... sont similaires/différents au regard de...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En opposition avec..., ...montre...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
..., par contraste avec..., est/sont...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...est similaire à... en ce qui concerne...
... muistuttaa ... suhteessa...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...et... diffèrent en termes de...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Le premier..., a contrario, le second...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Je dirais que...
Voisin sanoa, että...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Il me semble que...
Vaikuttaa siltä, että...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
À mon sens...
Mielestäni...
Används för att ge en personlig åsikt
Selon mon point de vue...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Används för att ge en personlig åsikt
Je suis d'opinion que...
Olen sitä mieltä, että...
Används för att ge en personlig åsikt
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Används då man vill lista många skäl för något
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Uskon, että..., sillä...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
De l'avis général..., mais...
Kieltämättä..., mutta...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Il va de soi que..., cependant...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Au contraire, ...
Päinvastoin...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
D'un coté...
Toisaalta...
Används för att införa ena sidan av ett argument
D'un autre côté...
Toisaalta...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
En dépit de...
Huolimatta...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
En dépit du fait que...
Huolimatta siitä, että...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
À propos de...
Ohimennen...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
En outre...
Lisäksi...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå