Svenska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Jag håller helt med om att ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Verrattuna ..., ... näyttää...
I motsats till ..., ... visar ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Päinvastoin kuin ..., ... on...
... till skillnad från ... är...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... muistuttaa ... suhteessa...
... liknar ... när det gäller ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... ja ... eroavat ... perusteilta...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Voisin sanoa, että...
Jag skulle säga att ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Vaikuttaa siltä, että...
För mig verkar det som att ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Mielestäni...
Enligt min åsikt ...
Används för att ge en personlig åsikt
Omalta näkökantiltani katsoen...
Från min synpunkt sett ...
Används för att ge en personlig åsikt
Olen sitä mieltä, että...
Jag är av den uppfattningen att ...
Används för att ge en personlig åsikt
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Används då man vill lista många skäl för något
Uskon, että..., sillä...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Kieltämättä..., mutta...
Visserligen ... men ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Päinvastoin...
Tvärtom ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Toisaalta...
Å ena sidan ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Toisaalta...
Å andra sidan ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Huolimatta...
Trots ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Huolimatta siitä, että...
Trots att ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Ohimennen...
För övrigt/Förresten ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Lisäksi...
Dessutom ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå