Ryska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Согласие
Används när du håller med någon annans synpunkt
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Я полностью согласен, что...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Я совершенно не соголасен с...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Verrattuna ..., ... näyttää...
И наоборот, ... показывает...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Päinvastoin kuin ..., ... on...
В отличие от...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... muistuttaa ... suhteessa...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... ja ... eroavat ... perusteilta...
... и ... различаются в понимании ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Первое...., второе, напротив, ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Voisin sanoa, että...
Я бы предположил, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Vaikuttaa siltä, että...
Мне кажется, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Mielestäni...
Я считаю, что...
Används för att ge en personlig åsikt
Omalta näkökantiltani katsoen...
По моему мнению...
Används för att ge en personlig åsikt
Olen sitä mieltä, että...
Я придерживаюсь мнения, что...
Används för att ge en personlig åsikt
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Används då man vill lista många skäl för något
Uskon, että..., sillä...
Я полагаю, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Нельзя не заметить, что ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Kieltämättä..., mutta...
Согласен.., но...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Согласен,... , и тем неменее
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Päinvastoin...
Напротив,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Toisaalta...
С одной стороны
Används för att införa ena sidan av ett argument
Toisaalta...
С другой стороны...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Huolimatta...
Несмотря на
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Huolimatta siitä, että...
Хотя...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Говоря научным языком...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Ohimennen...
Между прочим...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Lisäksi...
Более того...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå