Nederländska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Verrattuna ..., ... näyttää...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Päinvastoin kuin ..., ... on...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... muistuttaa ... suhteessa...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... ja ... eroavat ... perusteilta...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Voisin sanoa, että...
Ik zou zeggen dat ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Vaikuttaa siltä, että...
Het lijkt mij dat ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Mielestäni...
Naar mijn mening ...
Används för att ge en personlig åsikt
Omalta näkökantiltani katsoen...
Vanuit mijn standpunt ...
Används för att ge en personlig åsikt
Olen sitä mieltä, että...
Ik ben van mening dat ...
Används för att ge en personlig åsikt
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Används då man vill lista många skäl för något
Uskon, että..., sillä...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Kieltämättä..., mutta...
Toegegeven ..., maar ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Päinvastoin...
Integendeel, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Toisaalta...
Enerzijds ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Toisaalta...
Anderzijds ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Huolimatta...
Ondanks ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Huolimatta siitä, että...
Ondanks het feit dat ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Ohimennen...
Bijkomend ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Lisäksi...
Bovendien ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå