Koreanska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Verrattuna ..., ... näyttää...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Päinvastoin kuin ..., ... on...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... muistuttaa ... suhteessa...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... ja ... eroavat ... perusteilta...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Voisin sanoa, että...
.....라고 말하고 싶습니다.
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Vaikuttaa siltä, että...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Mielestäni...
제 생각에는, ...
Används för att ge en personlig åsikt
Omalta näkökantiltani katsoen...
저의 관점에서는, ...
Används för att ge en personlig åsikt
Olen sitä mieltä, että...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Används för att ge en personlig åsikt
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Används då man vill lista många skäl för något
Uskon, että..., sillä...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Kieltämättä..., mutta...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Päinvastoin...
반대로, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Toisaalta...
한편으로는 ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Toisaalta...
다른 한편으로는 ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Huolimatta...
... 에도 불구하고, ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Huolimatta siitä, että...
... 한 사실에도 불구하고,
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Ohimennen...
부수적으로, ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Lisäksi...
게다가, ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå