Kinesiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
一般来说,我同意...,因为...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
人们较倾向于同意...,因为...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
我能理解他/她的观点。
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
我完全同意...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
我完全赞同...的观点。
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
总的来说,我不同意...,因为...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
人们较倾向于不同意...,因为...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
我强烈不同意...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
我坚决反对...的观点
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
就...方面,...和...相似/不同
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Verrattuna ..., ... näyttää...
和...比,...表明...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Päinvastoin kuin ..., ... on...
对比...,...是...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... muistuttaa ... suhteessa...
在...方面,...和...是相似的
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... ja ... eroavat ... perusteilta...
在...方面,...和...不同
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
第一...,与此对比,第二...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
...和...的一个不同点是...,而...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Voisin sanoa, että...
我想说的是...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Vaikuttaa siltä, että...
对我来说,它像是...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Mielestäni...
在我看来...
Används för att ge en personlig åsikt
Omalta näkökantiltani katsoen...
我认为...
Används för att ge en personlig åsikt
Olen sitä mieltä, että...
我的观点是...
Används för att ge en personlig åsikt
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Används då man vill lista många skäl för något
Uskon, että..., sillä...
我相信...,因为...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
现在让我们分析/转到/研究...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Kieltämättä..., mutta...
诚然...,但是...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
...是对的,但是事实上...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
诚然...,但是...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Päinvastoin...
相反...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Toisaalta...
一方面...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Toisaalta...
另一方面...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Huolimatta...
尽管...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Huolimatta siitä, että...
尽管...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
从科学/历史角度讲...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Ohimennen...
附带说一句...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Lisäksi...
此外...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå