Italienska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Si può comprendere il punto di vista di...
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Verrattuna ..., ... näyttää...
A differenza di..., ... mostra...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Päinvastoin kuin ..., ... on...
In contrasto con..., .... è...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... muistuttaa ... suhteessa...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... ja ... eroavat ... perusteilta...
... e... differiscono in termini di...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Voisin sanoa, että...
Si potrebbe dunque affermare che...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Vaikuttaa siltä, että...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Mielestäni...
Secondo il mio punto di vista...
Används för att ge en personlig åsikt
Omalta näkökantiltani katsoen...
Da una prospettiva prettamente personale...
Används för att ge en personlig åsikt
Olen sitä mieltä, että...
Sono dell'idea che...
Används för att ge en personlig åsikt
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Används då man vill lista många skäl för något
Uskon, että..., sillä...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Spostando l'attenzione verso...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Kieltämättä..., mutta...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Päinvastoin...
Al contrario...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Toisaalta...
Da un lato...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Toisaalta...
Dall'altro...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Huolimatta...
A dispetto di...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Huolimatta siitä, että...
Nonostante si ritenga che...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Scientificamente/Storicamente...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Ohimennen...
A tal proposito...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Lisäksi...
Inoltre...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå