Franska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Je comprends son point de vue.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Je suis entièrement d'accord que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
...and... sont similaires/différents au regard de...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Verrattuna ..., ... näyttää...
En opposition avec..., ...montre...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Päinvastoin kuin ..., ... on...
..., par contraste avec..., est/sont...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... muistuttaa ... suhteessa...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... ja ... eroavat ... perusteilta...
...et... diffèrent en termes de...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Le premier..., a contrario, le second...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Voisin sanoa, että...
Je dirais que...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Vaikuttaa siltä, että...
Il me semble que...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Mielestäni...
À mon sens...
Används för att ge en personlig åsikt
Omalta näkökantiltani katsoen...
Selon mon point de vue...
Används för att ge en personlig åsikt
Olen sitä mieltä, että...
Je suis d'opinion que...
Används för att ge en personlig åsikt
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Används då man vill lista många skäl för något
Uskon, että..., sillä...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Kieltämättä..., mutta...
De l'avis général..., mais...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Il va de soi que..., cependant...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Päinvastoin...
Au contraire, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Toisaalta...
D'un coté...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Toisaalta...
D'un autre côté...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Huolimatta...
En dépit de...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Huolimatta siitä, että...
En dépit du fait que...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Ohimennen...
À propos de...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Lisäksi...
En outre...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå