Ungerska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Används när du håller med någon annans synpunkt
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Értem, amit mond.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Mi tute konsentas, ke...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Mi tute malkonsentas, ke...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En kontrasto al..., ...montras...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...per kontrasto kun...estas...
....-val/vel ellentétben, a .......
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...estas simila al... rilate...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...kaj... malsamas en terminoj de...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
La unua..., kontraste, la dua...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Mi dirus, ke...
Azt mondanám, hogy ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Ŝajnas al mi, ke...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Miaopinie…
Véleményem szerint ...
Används för att ge en personlig åsikt
El mia vidpunkto...
Véleményem szerint ...
Används för att ge en personlig åsikt
Mi estas de la opinio, ke...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Används för att ge en personlig åsikt
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Används då man vill lista många skäl för något
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Certe..., sed...
Hozzátéve ...., de ....
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Koncedita, ..., tamen...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Kontraŭe, ...
Ezzel ellentétben ....
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Unuflanke...
Másrészt viszont ....
Används för att införa ena sidan av ett argument
Aliflanke…
Másrészt ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Malgraŭ…
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Malgraŭ la fakto ke...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Science/Historie parolanta...
Tudományosan/történelmileg ...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Parenteze...
Mellékesen....
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Krome...
Továbbá ....
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå