Tyska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Mi tute konsentas, ke...
Ich stimme völlig zu, dass...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Mi tute malkonsentas, ke...
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En kontrasto al..., ...montras...
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...per kontrasto kun...estas...
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...estas simila al... rilate...
... ähnelt ... hinsichtlich...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...kaj... malsamas en terminoj de...
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
La unua..., kontraste, la dua...
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Mi dirus, ke...
Ich würde sagen, dass...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Ŝajnas al mi, ke...
Es scheint mir, dass...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Miaopinie…
Meiner Meinung nach...
Används för att ge en personlig åsikt
El mia vidpunkto...
Von meinem Standpunkt aus...
Används för att ge en personlig åsikt
Mi estas de la opinio, ke...
Ich bin der Ansicht, dass...
Används för att ge en personlig åsikt
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Används då man vill lista många skäl för något
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Certe..., sed...
Zugegebenermaßen... , aber...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Koncedita, ..., tamen...
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Kontraŭe, ...
Im Gegenteil...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Unuflanke...
Einerseits...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Aliflanke…
Andererseits...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Malgraŭ…
Trotz...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Malgraŭ la fakto ke...
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Science/Historie parolanta...
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Parenteze...
Im Übrigen...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Krome...
Darüber hinaus...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå