Turkiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Demek istediğini anlıyorum.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Mi tute konsentas, ke...
...'a tamamen katılıyorum.
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Mi tute malkonsentas, ke...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En kontrasto al..., ...montras...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...per kontrasto kun...estas...
...'a karşın ...'daki ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...estas simila al... rilate...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...kaj... malsamas en terminoj de...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
La unua..., kontraste, la dua...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Mi dirus, ke...
Demek istediğim ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Ŝajnas al mi, ke...
Bana öyle görünüyor ki ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Miaopinie…
Bence ...
Används för att ge en personlig åsikt
El mia vidpunkto...
Benim bakış açıma göre ...
Används för att ge en personlig åsikt
Mi estas de la opinio, ke...
... görüşündeyim.
Används för att ge en personlig åsikt
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Används då man vill lista många skäl för något
Estas mia kredo, ke... ĉar...
İnancıma göre ... çünkü ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Certe..., sed...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Koncedita, ..., tamen...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Kontraŭe, ...
Ancak buna karşıt olarak ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Unuflanke...
Bir açıdan baktığımızda ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Aliflanke…
Diğer açıdan baktığımızda ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Malgraŭ…
... olmasına rağmen
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Malgraŭ la fakto ke...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Science/Historie parolanta...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Parenteze...
Antiparantez ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Krome...
Buna ilaveten ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå