Svenska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Mi tute konsentas, ke...
Jag håller helt med om att ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Mi tute malkonsentas, ke...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En kontrasto al..., ...montras...
I motsats till ..., ... visar ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...per kontrasto kun...estas...
... till skillnad från ... är...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...estas simila al... rilate...
... liknar ... när det gäller ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...kaj... malsamas en terminoj de...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
La unua..., kontraste, la dua...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Mi dirus, ke...
Jag skulle säga att ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Ŝajnas al mi, ke...
För mig verkar det som att ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Miaopinie…
Enligt min åsikt ...
Används för att ge en personlig åsikt
El mia vidpunkto...
Från min synpunkt sett ...
Används för att ge en personlig åsikt
Mi estas de la opinio, ke...
Jag är av den uppfattningen att ...
Används för att ge en personlig åsikt
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Används då man vill lista många skäl för något
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Certe..., sed...
Visserligen ... men ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Koncedita, ..., tamen...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Kontraŭe, ...
Tvärtom ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Unuflanke...
Å ena sidan ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Aliflanke…
Å andra sidan ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Malgraŭ…
Trots ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Malgraŭ la fakto ke...
Trots att ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Science/Historie parolanta...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Parenteze...
För övrigt/Förresten ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Krome...
Dessutom ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå