Spanska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
En términos generales, coincido con X porque...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Comprendo su planteamiento...
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Mi tute konsentas, ke...
Coincido totalmente en que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Respaldo completamente la idea de que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Mi tute malkonsentas, ke...
Difiero completamente en relación a...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En kontrasto al..., ...montras...
En contraste con..., ... muestra...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...per kontrasto kun...estas...
... en contraste con... es/son...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...estas simila al... rilate...
... es similar a... en lo referente a...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...kaj... malsamas en terminoj de...
... y... difieren en relación a...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
La unua..., kontraste, la dua...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Mi dirus, ke...
Podría decir que...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Ŝajnas al mi, ke...
A mi parecer...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Miaopinie…
En mi opinión...
Används för att ge en personlig åsikt
El mia vidpunkto...
Desde mi punto de vista...
Används för att ge en personlig åsikt
Mi estas de la opinio, ke...
Soy de la opinión de que...
Används för att ge en personlig åsikt
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Används då man vill lista många skäl för något
Estas mia kredo, ke... ĉar...
A mi parecer... debido a que...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Certe..., sed...
Es cierto que..., pero...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Koncedita, ..., tamen...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Kontraŭe, ...
Por el contrario,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Unuflanke...
Por una parte...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Aliflanke…
Por otra parte...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Malgraŭ…
A pesar de...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Malgraŭ la fakto ke...
A pesar de que...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Science/Historie parolanta...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Parenteze...
Cabe acotar...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Krome...
Además,...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå