Ryska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Согласие
Används när du håller med någon annans synpunkt
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Mi tute konsentas, ke...
Я полностью согласен, что...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Mi tute malkonsentas, ke...
Я совершенно не соголасен с...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En kontrasto al..., ...montras...
И наоборот, ... показывает...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...per kontrasto kun...estas...
В отличие от...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...estas simila al... rilate...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...kaj... malsamas en terminoj de...
... и ... различаются в понимании ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
La unua..., kontraste, la dua...
Первое...., второе, напротив, ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Mi dirus, ke...
Я бы предположил, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Ŝajnas al mi, ke...
Мне кажется, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Miaopinie…
Я считаю, что...
Används för att ge en personlig åsikt
El mia vidpunkto...
По моему мнению...
Används för att ge en personlig åsikt
Mi estas de la opinio, ke...
Я придерживаюсь мнения, что...
Används för att ge en personlig åsikt
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Används då man vill lista många skäl för något
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Я полагаю, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Нельзя не заметить, что ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Certe..., sed...
Согласен.., но...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Koncedita, ..., tamen...
Согласен,... , и тем неменее
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Kontraŭe, ...
Напротив,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Unuflanke...
С одной стороны
Används för att införa ena sidan av ett argument
Aliflanke…
С другой стороны...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Malgraŭ…
Несмотря на
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Malgraŭ la fakto ke...
Хотя...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Science/Historie parolanta...
Говоря научным языком...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Parenteze...
Между прочим...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Krome...
Более того...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå