Portugisiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
De modo geral, concorda-se com ... porque...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Tende-se a concordar com...porque...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Percebe-se o seu propósito.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Mi tute konsentas, ke...
É consenso que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Tende-se a discordar de...porque...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Mi tute malkonsentas, ke...
Discorda-se totamente de/do/da...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Opõe-se à idéia que...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En kontrasto al..., ...montras...
Em contraste com..., mostra que...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...per kontrasto kun...estas...
...em contraste com...é/são...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...estas simila al... rilate...
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...kaj... malsamas en terminoj de...
...e...diferem em termos de...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
La unua..., kontraste, la dua...
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Mi dirus, ke...
Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Ŝajnas al mi, ke...
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Miaopinie…
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Används för att ge en personlig åsikt
El mia vidpunkto...
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Används för att ge en personlig åsikt
Mi estas de la opinio, ke...
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Används för att ge en personlig åsikt
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Används då man vill lista många skäl för något
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Examina-se/Analisa-se agora...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Certe..., sed...
Reconhecidamente..., mas...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Koncedita, ..., tamen...
Reconhecidamente....Porém...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Kontraŭe, ...
Ao contrário,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Unuflanke...
Por um lado...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Aliflanke…
Por outro lado...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Malgraŭ…
Apesar de...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Malgraŭ la fakto ke...
A despeito de...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Science/Historie parolanta...
Cientificamente/ Historicamente falando...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Parenteze...
Incidentalmente...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Krome...
Além disso,...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå