Japanska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Används när du håller med någon annans synpunkt
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Används när du håller med någon annans synpunkt
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
言っていることはもっともだ。
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Mi tute konsentas, ke...
・・・・に同意している。
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
心から・・・・という意見を支持する。
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Mi tute malkonsentas, ke...
・・・・に強く反対である。
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
・・・・という意見に断固として反対する。
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En kontrasto al..., ...montras...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...per kontrasto kun...estas...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...estas simila al... rilate...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...kaj... malsamas en terminoj de...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
La unua..., kontraste, la dua...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Mi dirus, ke...
・・・・と言えるかもしれない。
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Ŝajnas al mi, ke...
・・・・のように見受けられる。
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Miaopinie…
私の意見では、・・・・
Används för att ge en personlig åsikt
El mia vidpunkto...
私の見方だと、・・・・
Används för att ge en personlig åsikt
Mi estas de la opinio, ke...
私の意見としては、・・・・
Används för att ge en personlig åsikt
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Används då man vill lista många skäl för något
Estas mia kredo, ke... ĉar...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Certe..., sed...
確かにそうだが、しかし・・・・
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Koncedita, ..., tamen...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Kontraŭe, ...
それどころか、・・・・
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Unuflanke...
一方では・・・・
Används för att införa ena sidan av ett argument
Aliflanke…
しかしその一方で・・・・
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Malgraŭ…
・・・・にもかかわらず
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Malgraŭ la fakto ke...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Science/Historie parolanta...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Parenteze...
ちなみに、・・・・
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Krome...
その上・・・・
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå