Franska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Je comprends son point de vue.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Mi tute konsentas, ke...
Je suis entièrement d'accord que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Mi tute malkonsentas, ke...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
...and... sont similaires/différents au regard de...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En kontrasto al..., ...montras...
En opposition avec..., ...montre...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...per kontrasto kun...estas...
..., par contraste avec..., est/sont...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...estas simila al... rilate...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...kaj... malsamas en terminoj de...
...et... diffèrent en termes de...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
La unua..., kontraste, la dua...
Le premier..., a contrario, le second...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Mi dirus, ke...
Je dirais que...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Ŝajnas al mi, ke...
Il me semble que...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Miaopinie…
À mon sens...
Används för att ge en personlig åsikt
El mia vidpunkto...
Selon mon point de vue...
Används för att ge en personlig åsikt
Mi estas de la opinio, ke...
Je suis d'opinion que...
Används för att ge en personlig åsikt
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Används då man vill lista många skäl för något
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Certe..., sed...
De l'avis général..., mais...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Koncedita, ..., tamen...
Il va de soi que..., cependant...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Kontraŭe, ...
Au contraire, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Unuflanke...
D'un coté...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Aliflanke…
D'un autre côté...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Malgraŭ…
En dépit de...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Malgraŭ la fakto ke...
En dépit du fait que...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Science/Historie parolanta...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Parenteze...
À propos de...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Krome...
En outre...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå