Engelska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Broadly speaking, I agree with… because…
Används när du håller med någon annans synpunkt
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
One is very much inclined to agree with… because…
Används när du håller med någon annans synpunkt
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
I can see his/her point.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Mi tute konsentas, ke...
I entirely agree that…
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
One is very much inclined to disagree with… because…
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Mi tute malkonsentas, ke...
I strongly disagree that…
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
I am firmly opposed to the idea that…
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
…and…are similar/different as regards to…
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En kontrasto al..., ...montras...
In contrast to…, …shows…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...per kontrasto kun...estas...
…by contrast with… is/are…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...estas simila al... rilate...
…is similar to… in respect of…
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...kaj... malsamas en terminoj de...
…and… differ in terms of...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
La unua..., kontraste, la dua...
The first…, by contrast, the second…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
One difference between… and… is that…, whereas…
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Mi dirus, ke...
I would say that…
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Ŝajnas al mi, ke...
It seems to me that…
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Miaopinie…
In my opinion…
Används för att ge en personlig åsikt
El mia vidpunkto...
From my point of view…
Används för att ge en personlig åsikt
Mi estas de la opinio, ke...
I am of the opinion that…
Används för att ge en personlig åsikt
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Används då man vill lista många skäl för något
Estas mia kredo, ke... ĉar...
It is my belief that… because…
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Let us now analyze/turn to/examine…
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Certe..., sed...
Admittedly…, but…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
It is true that…, yet the fact remains that…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Koncedita, ..., tamen...
Granted, …, nevertheless…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Kontraŭe, ...
On the contrary, …
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Unuflanke...
On the one hand…
Används för att införa ena sidan av ett argument
Aliflanke…
On the other hand…
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Malgraŭ…
In spite of…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Malgraŭ la fakto ke...
Despite the fact that…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Science/Historie parolanta...
Scientifically/Historically speaking…
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Parenteze...
Incidentally…
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Krome...
Furthermore…
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå