Danska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Mi tute konsentas, ke...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Mi tute malkonsentas, ke...
Jeg er stærkt uenig i at...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En kontrasto al..., ...montras...
I modsætning til..., ...viser...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...per kontrasto kun...estas...
...i modsætning til... er...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...estas simila al... rilate...
...er lig... i forbindelse med
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...kaj... malsamas en terminoj de...
...og... er forskellige med hensyn til...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
La unua..., kontraste, la dua...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Mi dirus, ke...
Jeg ville sige at...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Ŝajnas al mi, ke...
For mig virker det som om at...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Miaopinie…
Efter min mening...
Används för att ge en personlig åsikt
El mia vidpunkto...
Fra mit synspunkt...
Används för att ge en personlig åsikt
Mi estas de la opinio, ke...
Jeg er af den mening at...
Används för att ge en personlig åsikt
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Används då man vill lista många skäl för något
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Det er min opfattelse at... fordi...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Certe..., sed...
Indrømmet..., men...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Koncedita, ..., tamen...
Selvom, ikke desto mindre...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Kontraŭe, ...
Derimod,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Unuflanke...
På den ene side...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Aliflanke…
På den anden side...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Malgraŭ…
På trods af...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Malgraŭ la fakto ke...
Til trods for det faktum at...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Science/Historie parolanta...
Videnskabeligt/historisk set...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Parenteze...
I øvrigt...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Krome...
Endvidere...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå