Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Broadly speaking, I agree with… because…
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Används när du håller med någon annans synpunkt
One is very much inclined to agree with… because…
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Används när du håller med någon annans synpunkt
I can see his/her point.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
I entirely agree that…
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Broadly speaking, I disagree with… because…
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
I strongly disagree that…
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
I am firmly opposed to the idea that…
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

…and…are similar/different as regards to…
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
In contrast to…, …shows…
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…by contrast with… is/are…
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…is similar to… in respect of…
... giống với... ở chỗ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
…and… differ in terms of...
... và... khác nhau ở chỗ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
The first…, by contrast, the second…
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
One difference between… and… is that…, whereas…
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

I would say that…
Tôi cho rằng...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
It seems to me that…
Tôi thấy rằng...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
In my opinion…
Cá nhân tôi cho rằng...
Används för att ge en personlig åsikt
From my point of view…
Theo quan điểm của tôi...
Används för att ge en personlig åsikt
I am of the opinion that…
Tôi mang quan điểm rằng...
Används för att ge en personlig åsikt
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Används då man vill lista många skäl för något
It is my belief that… because…
Tôi tin rằng... bởi vì...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Let us now analyze/turn to/examine…
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Admittedly…, but…
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
It is true that…, yet the fact remains that…
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Granted, …, nevertheless…
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
On the contrary, …
Trái lại,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
On the one hand…
Một mặt,...
Används för att införa ena sidan av ett argument
On the other hand…
Mặt khác,...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
In spite of…
Mặc dù...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Despite the fact that…
Mặc dù/Bất chấp...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientifically/Historically speaking…
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Incidentally…
Nhân tiện/Nhân thể...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Furthermore…
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå