Turkiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Broadly speaking, I agree with… because…
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
One is very much inclined to agree with… because…
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
I can see his/her point.
Demek istediğini anlıyorum.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
I entirely agree that…
...'a tamamen katılıyorum.
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Broadly speaking, I disagree with… because…
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
I strongly disagree that…
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
I am firmly opposed to the idea that…
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

…and…are similar/different as regards to…
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
In contrast to…, …shows…
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…by contrast with… is/are…
...'a karşın ...'daki ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…is similar to… in respect of…
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
…and… differ in terms of...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
The first…, by contrast, the second…
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
One of the main similarities/differences between… and… is that…
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
One difference between… and… is that…, whereas…
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

I would say that…
Demek istediğim ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
It seems to me that…
Bana öyle görünüyor ki ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
In my opinion…
Bence ...
Används för att ge en personlig åsikt
From my point of view…
Benim bakış açıma göre ...
Används för att ge en personlig åsikt
I am of the opinion that…
... görüşündeyim.
Används för att ge en personlig åsikt
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Används då man vill lista många skäl för något
It is my belief that… because…
İnancıma göre ... çünkü ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Let us now analyze/turn to/examine…
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Admittedly…, but…
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
It is true that…, yet the fact remains that…
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Granted, …, nevertheless…
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
On the contrary, …
Ancak buna karşıt olarak ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
On the one hand…
Bir açıdan baktığımızda ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
On the other hand…
Diğer açıdan baktığımızda ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
In spite of…
... olmasına rağmen
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Despite the fact that…
... gibi bir gerçeğe rağmen
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientifically/Historically speaking…
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Incidentally…
Antiparantez ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Furthermore…
Buna ilaveten ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå