Thailändska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Broadly speaking, I agree with… because…
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
One is very much inclined to agree with… because…
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
I can see his/her point.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
I entirely agree that…
ฉันยอมรับว่า...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Broadly speaking, I disagree with… because…
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
I strongly disagree that…
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
I am firmly opposed to the idea that…
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

…and…are similar/different as regards to…
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
In contrast to…, …shows…
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…by contrast with… is/are…
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…is similar to… in respect of…
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
…and… differ in terms of...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
The first…, by contrast, the second…
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
One of the main similarities/differences between… and… is that…
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
One difference between… and… is that…, whereas…
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

I would say that…
ฉันจะพูดว่า...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
It seems to me that…
ดูเหมือนว่า...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
In my opinion…
ในความคิดเห็นของฉัน...
Används för att ge en personlig åsikt
From my point of view…
ในความคิดเห็นของฉัน...
Används för att ge en personlig åsikt
I am of the opinion that…
ในความคิดเห็นของฉัน...
Används för att ge en personlig åsikt
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Används då man vill lista många skäl för något
It is my belief that… because…
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Let us now analyze/turn to/examine…
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Admittedly…, but…
ยอมรับ...แต่...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
It is true that…, yet the fact remains that…
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Granted, …, nevertheless…
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
On the contrary, …
ในทางตรงกันข้าม...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
On the one hand…
ในอีกด้านหนึ่ง...
Används för att införa ena sidan av ett argument
On the other hand…
ในอีกด้านหนึ่ง...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
In spite of…
ถึงแม้ว่า...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Despite the fact that…
ถึงแม้ว่า...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientifically/Historically speaking…
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Incidentally…
โดยบังเอิญ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Furthermore…
นอกจากนี้...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå