Svenska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Broadly speaking, I agree with… because…
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
One is very much inclined to agree with… because…
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
I can see his/her point.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
I entirely agree that…
Jag håller helt med om att ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Broadly speaking, I disagree with… because…
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
I strongly disagree that…
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
I am firmly opposed to the idea that…
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

…and…are similar/different as regards to…
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
In contrast to…, …shows…
I motsats till ..., ... visar ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…by contrast with… is/are…
... till skillnad från ... är...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…is similar to… in respect of…
... liknar ... när det gäller ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
…and… differ in terms of...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
The first…, by contrast, the second…
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
One of the main similarities/differences between… and… is that…
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
One difference between… and… is that…, whereas…
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

I would say that…
Jag skulle säga att ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
It seems to me that…
För mig verkar det som att ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
In my opinion…
Enligt min åsikt ...
Används för att ge en personlig åsikt
From my point of view…
Från min synpunkt sett ...
Används för att ge en personlig åsikt
I am of the opinion that…
Jag är av den uppfattningen att ...
Används för att ge en personlig åsikt
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Används då man vill lista många skäl för något
It is my belief that… because…
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Let us now analyze/turn to/examine…
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Admittedly…, but…
Visserligen ... men ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
It is true that…, yet the fact remains that…
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Granted, …, nevertheless…
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
On the contrary, …
Tvärtom ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
On the one hand…
Å ena sidan ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
On the other hand…
Å andra sidan ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
In spite of…
Trots ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Despite the fact that…
Trots att ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientifically/Historically speaking…
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Incidentally…
För övrigt/Förresten ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Furthermore…
Dessutom ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå