Spanska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Broadly speaking, I agree with… because…
En términos generales, coincido con X porque...
Används när du håller med någon annans synpunkt
One is very much inclined to agree with… because…
Uno tiende a concordar con X ya que...
Används när du håller med någon annans synpunkt
I can see his/her point.
Comprendo su planteamiento...
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
I entirely agree that…
Coincido totalmente en que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Respaldo completamente la idea de que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Broadly speaking, I disagree with… because…
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
I strongly disagree that…
Difiero completamente en relación a...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
I am firmly opposed to the idea that…
Me opongo firmemente a la idea de que...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

…and…are similar/different as regards to…
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
In contrast to…, …shows…
En contraste con..., ... muestra...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…by contrast with… is/are…
... en contraste con... es/son...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…is similar to… in respect of…
... es similar a... en lo referente a...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
…and… differ in terms of...
... y... difieren en relación a...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
The first…, by contrast, the second…
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
One difference between… and… is that…, whereas…
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

I would say that…
Podría decir que...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
It seems to me that…
A mi parecer...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
In my opinion…
En mi opinión...
Används för att ge en personlig åsikt
From my point of view…
Desde mi punto de vista...
Används för att ge en personlig åsikt
I am of the opinion that…
Soy de la opinión de que...
Används för att ge en personlig åsikt
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Används då man vill lista många skäl för något
It is my belief that… because…
A mi parecer... debido a que...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Let us now analyze/turn to/examine…
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Admittedly…, but…
Es cierto que..., pero...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
It is true that…, yet the fact remains that…
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Granted, …, nevertheless…
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
On the contrary, …
Por el contrario,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
On the one hand…
Por una parte...
Används för att införa ena sidan av ett argument
On the other hand…
Por otra parte...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
In spite of…
A pesar de...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Despite the fact that…
A pesar de que...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientifically/Historically speaking…
Desde el punto de vista científico / histórico...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Incidentally…
Cabe acotar...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Furthermore…
Además,...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå