Ryska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Broadly speaking, I agree with… because…
Согласие
Används när du håller med någon annans synpunkt
One is very much inclined to agree with… because…
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Används när du håller med någon annans synpunkt
I can see his/her point.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
I entirely agree that…
Я полностью согласен, что...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Broadly speaking, I disagree with… because…
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
I strongly disagree that…
Я совершенно не соголасен с...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
I am firmly opposed to the idea that…
Я совершенно не разделяю идею, что...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

…and…are similar/different as regards to…
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
In contrast to…, …shows…
И наоборот, ... показывает...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…by contrast with… is/are…
В отличие от...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…is similar to… in respect of…
... похоже на ..., если принять во внимание...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
…and… differ in terms of...
... и ... различаются в понимании ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
The first…, by contrast, the second…
Первое...., второе, напротив, ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
One difference between… and… is that…, whereas…
Одно из различий между ... и ..., однако...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

I would say that…
Я бы предположил, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
It seems to me that…
Мне кажется, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
In my opinion…
Я считаю, что...
Används för att ge en personlig åsikt
From my point of view…
По моему мнению...
Används för att ge en personlig åsikt
I am of the opinion that…
Я придерживаюсь мнения, что...
Används för att ge en personlig åsikt
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Används då man vill lista många skäl för något
It is my belief that… because…
Я полагаю, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Let us now analyze/turn to/examine…
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Нельзя не заметить, что ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Admittedly…, but…
Согласен.., но...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
It is true that…, yet the fact remains that…
Действительно..., и все же ... остается фактом
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Granted, …, nevertheless…
Согласен,... , и тем неменее
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
On the contrary, …
Напротив,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
On the one hand…
С одной стороны
Används för att införa ena sidan av ett argument
On the other hand…
С другой стороны...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
In spite of…
Несмотря на
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Despite the fact that…
Хотя...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientifically/Historically speaking…
Говоря научным языком...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Incidentally…
Между прочим...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Furthermore…
Более того...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå