Rumänska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Broadly speaking, I agree with… because…
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Används när du håller med någon annans synpunkt
One is very much inclined to agree with… because…
Cineva este de acord cu...deoarece...
Används när du håller med någon annans synpunkt
I can see his/her point.
Înţeleg punctul său de vedere.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
I entirely agree that…
Sunt în totalitate de acord că...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Broadly speaking, I disagree with… because…
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
I strongly disagree that…
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
I am firmly opposed to the idea that…
Mă opun total ideii conform căreia...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

…and…are similar/different as regards to…
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
In contrast to…, …shows…
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…by contrast with… is/are…
...în opoziţie cu...este/sunt...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…is similar to… in respect of…
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
…and… differ in terms of...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
The first…, by contrast, the second…
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
One difference between… and… is that…, whereas…
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

I would say that…
Aş putea spune că...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
It seems to me that…
Impresia mea este că...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
In my opinion…
După părerea mea,...
Används för att ge en personlig åsikt
From my point of view…
Din punctul meu de vedere...
Används för att ge en personlig åsikt
I am of the opinion that…
Sunt de părere că...
Används för att ge en personlig åsikt
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Används då man vill lista många skäl för något
It is my belief that… because…
Convingerea mea este că... deoarece...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Let us now analyze/turn to/examine…
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Admittedly…, but…
Admitem faptul că..., dar...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
It is true that…, yet the fact remains that…
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Granted, …, nevertheless…
Se admite faptul că..., însă...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
On the contrary, …
Din contră,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
On the one hand…
Pe de o parte...
Används för att införa ena sidan av ett argument
On the other hand…
Pe de altă parte...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
In spite of…
Contrar...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Despite the fact that…
În ciuda faptului că...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientifically/Historically speaking…
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Incidentally…
Întâmplător...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Furthermore…
Mai mult decât atât...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå