Portugisiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Broadly speaking, I agree with… because…
De modo geral, concorda-se com ... porque...
Används när du håller med någon annans synpunkt
One is very much inclined to agree with… because…
Tende-se a concordar com...porque...
Används när du håller med någon annans synpunkt
I can see his/her point.
Percebe-se o seu propósito.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
I entirely agree that…
É consenso que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Broadly speaking, I disagree with… because…
Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
Tende-se a discordar de...porque...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
I strongly disagree that…
Discorda-se totamente de/do/da...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
I am firmly opposed to the idea that…
Opõe-se à idéia que...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

…and…are similar/different as regards to…
...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
In contrast to…, …shows…
Em contraste com..., mostra que...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…by contrast with… is/are…
...em contraste com...é/são...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…is similar to… in respect of…
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
…and… differ in terms of...
...e...diferem em termos de...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
The first…, by contrast, the second…
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
One difference between… and… is that…, whereas…
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

I would say that…
Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
It seems to me that…
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
In my opinion…
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Används för att ge en personlig åsikt
From my point of view…
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Används för att ge en personlig åsikt
I am of the opinion that…
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Används för att ge en personlig åsikt
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Används då man vill lista många skäl för något
It is my belief that… because…
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Let us now analyze/turn to/examine…
Examina-se/Analisa-se agora...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Admittedly…, but…
Reconhecidamente..., mas...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
It is true that…, yet the fact remains that…
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Granted, …, nevertheless…
Reconhecidamente....Porém...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
On the contrary, …
Ao contrário,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
On the one hand…
Por um lado...
Används för att införa ena sidan av ett argument
On the other hand…
Por outro lado...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
In spite of…
Apesar de...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Despite the fact that…
A despeito de...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientifically/Historically speaking…
Cientificamente/ Historicamente falando...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Incidentally…
Incidentalmente...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Furthermore…
Além disso,...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå