Polska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Broadly speaking, I agree with… because…
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
One is very much inclined to agree with… because…
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
I can see his/her point.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
I entirely agree that…
W pełni się zgadzam z...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Broadly speaking, I disagree with… because…
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
I strongly disagree that…
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
I am firmly opposed to the idea that…
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

…and…are similar/different as regards to…
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
In contrast to…, …shows…
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…by contrast with… is/are…
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…is similar to… in respect of…
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
…and… differ in terms of...
....i...rożnią się pod względem...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
The first…, by contrast, the second…
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
One difference between… and… is that…, whereas…
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

I would say that…
Powiedziałbym, że...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
It seems to me that…
Wydaje mi się, że...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
In my opinion…
Moim zdaniem...
Används för att ge en personlig åsikt
From my point of view…
Z mojego punktu widzenia...
Används för att ge en personlig åsikt
I am of the opinion that…
Jestem zdania, że...
Används för att ge en personlig åsikt
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Används då man vill lista många skäl för något
It is my belief that… because…
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Let us now analyze/turn to/examine…
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Admittedly…, but…
Wprawdzie..., ale...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
It is true that…, yet the fact remains that…
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Granted, …, nevertheless…
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
On the contrary, …
Przeciwnie, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
On the one hand…
Z jednej strony...
Används för att införa ena sidan av ett argument
On the other hand…
Z drugiej strony...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
In spite of…
Pomimo/Wbrew...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Despite the fact that…
Pomimo faktu, że...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientifically/Historically speaking…
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Incidentally…
Nawiasem mówiąc, ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Furthermore…
Ponadto...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå