Nederländska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Broadly speaking, I agree with… because…
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
One is very much inclined to agree with… because…
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
I can see his/her point.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
I entirely agree that…
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Broadly speaking, I disagree with… because…
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
I strongly disagree that…
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
I am firmly opposed to the idea that…
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

…and…are similar/different as regards to…
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
In contrast to…, …shows…
In tegenstelling tot ..., toont ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…by contrast with… is/are…
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…is similar to… in respect of…
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
…and… differ in terms of...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
The first…, by contrast, the second…
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
One difference between… and… is that…, whereas…
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

I would say that…
Ik zou zeggen dat ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
It seems to me that…
Het lijkt mij dat ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
In my opinion…
Naar mijn mening ...
Används för att ge en personlig åsikt
From my point of view…
Vanuit mijn standpunt ...
Används för att ge en personlig åsikt
I am of the opinion that…
Ik ben van mening dat ...
Används för att ge en personlig åsikt
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Används då man vill lista många skäl för något
It is my belief that… because…
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Let us now analyze/turn to/examine…
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Admittedly…, but…
Toegegeven ..., maar ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
It is true that…, yet the fact remains that…
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Granted, …, nevertheless…
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
On the contrary, …
Integendeel, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
On the one hand…
Enerzijds ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
On the other hand…
Anderzijds ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
In spite of…
Ondanks ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Despite the fact that…
Ondanks het feit dat ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientifically/Historically speaking…
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Incidentally…
Bijkomend ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Furthermore…
Bovendien ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå