Kinesiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Broadly speaking, I agree with… because…
一般来说,我同意...,因为...
Används när du håller med någon annans synpunkt
One is very much inclined to agree with… because…
人们较倾向于同意...,因为...
Används när du håller med någon annans synpunkt
I can see his/her point.
我能理解他/她的观点。
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
I entirely agree that…
我完全同意...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
我完全赞同...的观点。
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Broadly speaking, I disagree with… because…
总的来说,我不同意...,因为...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
人们较倾向于不同意...,因为...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
I strongly disagree that…
我强烈不同意...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
I am firmly opposed to the idea that…
我坚决反对...的观点
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

…and…are similar/different as regards to…
就...方面,...和...相似/不同
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
In contrast to…, …shows…
和...比,...表明...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…by contrast with… is/are…
对比...,...是...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…is similar to… in respect of…
在...方面,...和...是相似的
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
…and… differ in terms of...
在...方面,...和...不同
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
The first…, by contrast, the second…
第一...,与此对比,第二...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
One of the main similarities/differences between… and… is that…
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
One difference between… and… is that…, whereas…
...和...的一个不同点是...,而...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

I would say that…
我想说的是...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
It seems to me that…
对我来说,它像是...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
In my opinion…
在我看来...
Används för att ge en personlig åsikt
From my point of view…
我认为...
Används för att ge en personlig åsikt
I am of the opinion that…
我的观点是...
Används för att ge en personlig åsikt
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Används då man vill lista många skäl för något
It is my belief that… because…
我相信...,因为...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Let us now analyze/turn to/examine…
现在让我们分析/转到/研究...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
...清楚了,让我们把注意力转到...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Admittedly…, but…
诚然...,但是...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
It is true that…, yet the fact remains that…
...是对的,但是事实上...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Granted, …, nevertheless…
诚然...,但是...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
On the contrary, …
相反...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
On the one hand…
一方面...
Används för att införa ena sidan av ett argument
On the other hand…
另一方面...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
In spite of…
尽管...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Despite the fact that…
尽管...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientifically/Historically speaking…
从科学/历史角度讲...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Incidentally…
附带说一句...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Furthermore…
此外...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå