Japanska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Broadly speaking, I agree with… because…
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Används när du håller med någon annans synpunkt
One is very much inclined to agree with… because…
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Används när du håller med någon annans synpunkt
I can see his/her point.
言っていることはもっともだ。
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
I entirely agree that…
・・・・に同意している。
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
心から・・・・という意見を支持する。
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Broadly speaking, I disagree with… because…
大まかに言って、・・・・に反対である。
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
I strongly disagree that…
・・・・に強く反対である。
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
I am firmly opposed to the idea that…
・・・・という意見に断固として反対する。
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

…and…are similar/different as regards to…
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
In contrast to…, …shows…
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…by contrast with… is/are…
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…is similar to… in respect of…
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
…and… differ in terms of...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
The first…, by contrast, the second…
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
One of the main similarities/differences between… and… is that…
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
One difference between… and… is that…, whereas…
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

I would say that…
・・・・と言えるかもしれない。
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
It seems to me that…
・・・・のように見受けられる。
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
In my opinion…
私の意見では、・・・・
Används för att ge en personlig åsikt
From my point of view…
私の見方だと、・・・・
Används för att ge en personlig åsikt
I am of the opinion that…
私の意見としては、・・・・
Används för att ge en personlig åsikt
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Används då man vill lista många skäl för något
It is my belief that… because…
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Let us now analyze/turn to/examine…
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Admittedly…, but…
確かにそうだが、しかし・・・・
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
It is true that…, yet the fact remains that…
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Granted, …, nevertheless…
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
On the contrary, …
それどころか、・・・・
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
On the one hand…
一方では・・・・
Används för att införa ena sidan av ett argument
On the other hand…
しかしその一方で・・・・
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
In spite of…
・・・・にもかかわらず
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Despite the fact that…
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientifically/Historically speaking…
科学的に/歴史的に言って・・・・
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Incidentally…
ちなみに、・・・・
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Furthermore…
その上・・・・
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå