Italienska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Broadly speaking, I agree with… because…
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Används när du håller med någon annans synpunkt
One is very much inclined to agree with… because…
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Används när du håller med någon annans synpunkt
I can see his/her point.
Si può comprendere il punto di vista di...
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
I entirely agree that…
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Sostengo l'idea secondo la quale...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Broadly speaking, I disagree with… because…
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
I strongly disagree that…
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
I am firmly opposed to the idea that…
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

…and…are similar/different as regards to…
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
In contrast to…, …shows…
A differenza di..., ... mostra...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…by contrast with… is/are…
In contrasto con..., .... è...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…is similar to… in respect of…
... è simile a ... in quanto entrambi...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
…and… differ in terms of...
... e... differiscono in termini di...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
The first…, by contrast, the second…
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
One difference between… and… is that…, whereas…
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

I would say that…
Si potrebbe dunque affermare che...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
It seems to me that…
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
In my opinion…
Secondo il mio punto di vista...
Används för att ge en personlig åsikt
From my point of view…
Da una prospettiva prettamente personale...
Används för att ge en personlig åsikt
I am of the opinion that…
Sono dell'idea che...
Används för att ge en personlig åsikt
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Används då man vill lista många skäl för något
It is my belief that… because…
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Let us now analyze/turn to/examine…
Spostando l'attenzione verso...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Admittedly…, but…
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
It is true that…, yet the fact remains that…
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Granted, …, nevertheless…
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
On the contrary, …
Al contrario...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
On the one hand…
Da un lato...
Används för att införa ena sidan av ett argument
On the other hand…
Dall'altro...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
In spite of…
A dispetto di...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Despite the fact that…
Nonostante si ritenga che...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientifically/Historically speaking…
Scientificamente/Storicamente...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Incidentally…
A tal proposito...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Furthermore…
Inoltre...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå