Grekiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Broadly speaking, I agree with… because…
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Används när du håller med någon annans synpunkt
One is very much inclined to agree with… because…
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Används när du håller med någon annans synpunkt
I can see his/her point.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
I entirely agree that…
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Broadly speaking, I disagree with… because…
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
I strongly disagree that…
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
I am firmly opposed to the idea that…
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

…and…are similar/different as regards to…
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
In contrast to…, …shows…
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…by contrast with… is/are…
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…is similar to… in respect of…
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
…and… differ in terms of...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
The first…, by contrast, the second…
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
One difference between… and… is that…, whereas…
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

I would say that…
Θα μπορούσα να πω ότι...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
It seems to me that…
Μου φαίνεται ότι...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
In my opinion…
Κατά την γνώμη μου...
Används för att ge en personlig åsikt
From my point of view…
Κατά την δική μου άποψη...
Används för att ge en personlig åsikt
I am of the opinion that…
Είμαι της γνώμης ότι...
Används för att ge en personlig åsikt
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Används då man vill lista många skäl för något
It is my belief that… because…
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Let us now analyze/turn to/examine…
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Admittedly…, but…
Βεβαίως..., αλλά...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
It is true that…, yet the fact remains that…
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Granted, …, nevertheless…
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
On the contrary, …
Αντιθέτως, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
On the one hand…
Από τη μία...
Används för att införa ena sidan av ett argument
On the other hand…
Από την άλλη...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
In spite of…
Παρόλο που...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Despite the fact that…
Παρά το γεγονός ότι...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientifically/Historically speaking…
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Incidentally…
Παρεμπιπτόντως...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Furthermore…
Επιπροσθέτως...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå