Franska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Broadly speaking, I agree with… because…
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Används när du håller med någon annans synpunkt
One is very much inclined to agree with… because…
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Används när du håller med någon annans synpunkt
I can see his/her point.
Je comprends son point de vue.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
I entirely agree that…
Je suis entièrement d'accord que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Je cautionne entièrement l'idée que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Broadly speaking, I disagree with… because…
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
I strongly disagree that…
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
I am firmly opposed to the idea that…
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

…and…are similar/different as regards to…
...and... sont similaires/différents au regard de...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
In contrast to…, …shows…
En opposition avec..., ...montre...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…by contrast with… is/are…
..., par contraste avec..., est/sont...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…is similar to… in respect of…
...est similaire à... en ce qui concerne...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
…and… differ in terms of...
...et... diffèrent en termes de...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
The first…, by contrast, the second…
Le premier..., a contrario, le second...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
One difference between… and… is that…, whereas…
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

I would say that…
Je dirais que...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
It seems to me that…
Il me semble que...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
In my opinion…
À mon sens...
Används för att ge en personlig åsikt
From my point of view…
Selon mon point de vue...
Används för att ge en personlig åsikt
I am of the opinion that…
Je suis d'opinion que...
Används för att ge en personlig åsikt
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Används då man vill lista många skäl för något
It is my belief that… because…
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Let us now analyze/turn to/examine…
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Admittedly…, but…
De l'avis général..., mais...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
It is true that…, yet the fact remains that…
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Granted, …, nevertheless…
Il va de soi que..., cependant...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
On the contrary, …
Au contraire, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
On the one hand…
D'un coté...
Används för att införa ena sidan av ett argument
On the other hand…
D'un autre côté...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
In spite of…
En dépit de...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Despite the fact that…
En dépit du fait que...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientifically/Historically speaking…
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Incidentally…
À propos de...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Furthermore…
En outre...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå