Finska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Broadly speaking, I agree with… because…
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Används när du håller med någon annans synpunkt
One is very much inclined to agree with… because…
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Används när du håller med någon annans synpunkt
I can see his/her point.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
I entirely agree that…
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Broadly speaking, I disagree with… because…
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
I strongly disagree that…
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
I am firmly opposed to the idea that…
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

…and…are similar/different as regards to…
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
In contrast to…, …shows…
Verrattuna ..., ... näyttää...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…by contrast with… is/are…
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…is similar to… in respect of…
... muistuttaa ... suhteessa...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
…and… differ in terms of...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
The first…, by contrast, the second…
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
One difference between… and… is that…, whereas…
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

I would say that…
Voisin sanoa, että...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
It seems to me that…
Vaikuttaa siltä, että...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
In my opinion…
Mielestäni...
Används för att ge en personlig åsikt
From my point of view…
Omalta näkökantiltani katsoen...
Används för att ge en personlig åsikt
I am of the opinion that…
Olen sitä mieltä, että...
Används för att ge en personlig åsikt
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Används då man vill lista många skäl för något
It is my belief that… because…
Uskon, että..., sillä...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Let us now analyze/turn to/examine…
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Admittedly…, but…
Kieltämättä..., mutta...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
It is true that…, yet the fact remains that…
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Granted, …, nevertheless…
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
On the contrary, …
Päinvastoin...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
On the one hand…
Toisaalta...
Används för att införa ena sidan av ett argument
On the other hand…
Toisaalta...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
In spite of…
Huolimatta...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Despite the fact that…
Huolimatta siitä, että...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientifically/Historically speaking…
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Incidentally…
Ohimennen...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Furthermore…
Lisäksi...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå