Esperanto | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Broadly speaking, I agree with… because…
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Används när du håller med någon annans synpunkt
One is very much inclined to agree with… because…
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Används när du håller med någon annans synpunkt
I can see his/her point.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
I entirely agree that…
Mi tute konsentas, ke...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Broadly speaking, I disagree with… because…
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
I strongly disagree that…
Mi tute malkonsentas, ke...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
I am firmly opposed to the idea that…
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

…and…are similar/different as regards to…
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
In contrast to…, …shows…
En kontrasto al..., ...montras...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…by contrast with… is/are…
...per kontrasto kun...estas...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…is similar to… in respect of…
...estas simila al... rilate...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
…and… differ in terms of...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
The first…, by contrast, the second…
La unua..., kontraste, la dua...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
One difference between… and… is that…, whereas…
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

I would say that…
Mi dirus, ke...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
It seems to me that…
Ŝajnas al mi, ke...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
In my opinion…
Miaopinie…
Används för att ge en personlig åsikt
From my point of view…
El mia vidpunkto...
Används för att ge en personlig åsikt
I am of the opinion that…
Mi estas de la opinio, ke...
Används för att ge en personlig åsikt
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Används då man vill lista många skäl för något
It is my belief that… because…
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Let us now analyze/turn to/examine…
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Admittedly…, but…
Certe..., sed...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
It is true that…, yet the fact remains that…
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Granted, …, nevertheless…
Koncedita, ..., tamen...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
On the contrary, …
Kontraŭe, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
On the one hand…
Unuflanke...
Används för att införa ena sidan av ett argument
On the other hand…
Aliflanke…
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
In spite of…
Malgraŭ…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Despite the fact that…
Malgraŭ la fakto ke...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientifically/Historically speaking…
Science/Historie parolanta...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Incidentally…
Parenteze...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Furthermore…
Krome...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå