Kinesiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
一般来说,我同意...,因为...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
人们较倾向于同意...,因为...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Jeg kan se hans/hendes pointe.
我能理解他/她的观点。
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Jeg er fuldstændig enig i det...
我完全同意...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
我完全赞同...的观点。
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
总的来说,我不同意...,因为...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
人们较倾向于不同意...,因为...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Jeg er stærkt uenig i at...
我强烈不同意...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
我坚决反对...的观点
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
就...方面,...和...相似/不同
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
I modsætning til..., ...viser...
和...比,...表明...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...i modsætning til... er...
对比...,...是...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...er lig... i forbindelse med
在...方面,...和...是相似的
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...og... er forskellige med hensyn til...
在...方面,...和...不同
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Den første..., i modsætning til, den anden...
第一...,与此对比,第二...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
...和...的一个不同点是...,而...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Jeg ville sige at...
我想说的是...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
For mig virker det som om at...
对我来说,它像是...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Efter min mening...
在我看来...
Används för att ge en personlig åsikt
Fra mit synspunkt...
我认为...
Används för att ge en personlig åsikt
Jeg er af den mening at...
我的观点是...
Används för att ge en personlig åsikt
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Används då man vill lista många skäl för något
Det er min opfattelse at... fordi...
我相信...,因为...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
现在让我们分析/转到/研究...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Indrømmet..., men...
诚然...,但是...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Er det sandt at..., men faktum er at...
...是对的,但是事实上...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Selvom, ikke desto mindre...
诚然...,但是...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Derimod,...
相反...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
På den ene side...
一方面...
Används för att införa ena sidan av ett argument
På den anden side...
另一方面...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
På trods af...
尽管...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Til trods for det faktum at...
尽管...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Videnskabeligt/historisk set...
从科学/历史角度讲...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
I øvrigt...
附带说一句...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Endvidere...
此外...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå