Thailändska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Används när man beskriver en bild
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Hình... minh họa...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Används som text nedanför ett diagram
Hình... thể hiện...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Används som text nedanför ett diagram
Biểu đồ... cho thấy...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Används som text nedanför ett diagram
Biểu đồ... mô tả...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Används som text nedanför ett diagram