Hindi | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Används för att beskriva att en graf planar ut
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
इस चित्र में दिखाई देता है...
Används när man beskriver en bild
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Hình... minh họa...
आकार... ...का वर्णन करता है.
Används som text nedanför ett diagram
Hình... thể hiện...
यह आकार ...दिखाता है.
Används som text nedanför ett diagram
Biểu đồ... cho thấy...
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Används som text nedanför ett diagram
Biểu đồ... mô tả...
यह आकार ...दिखाता है.
Används som text nedanför ett diagram