Engelska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
The graphs show a plateau at the level of…
Används för att beskriva att en graf planar ut
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Within the picture is contained…
Används när man beskriver en bild
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
This diagram represents…and therefore shows that…
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
The shape of the graph demonstrates that…
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
The graph can thus be used to predict…
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Hình... minh họa...
Figure…representing…
Används som text nedanför ett diagram
Hình... thể hiện...
Figure…showing…
Används som text nedanför ett diagram
Biểu đồ... cho thấy...
Diagram…examining…
Används som text nedanför ett diagram
Biểu đồ... mô tả...
Diagram…depicting…
Används som text nedanför ett diagram